Liturgia
2020.11.01 18:03

Hymn na święto Wszystkich Świętych

Pieśń jednego z najwybitniejszych poetów średniowiecznych, a bodaj najwybitniejszego twórcy pieśni kościelnej czasów karolińskich, skonstruowana została na przejrzystych i symetrycznych zasadach poetyckich. Kolejno wymieniane są wszystkie szczeble hierarchii niebiańskiej, aby do każdego z nich stosować odpowiednie formuły błagalne. Ostatnim szczeblem świętej drabiny są wierni, do wspólnoty których weszli wiarołomni. Obrona przed nimi uzależniona jest od komunii pomiędzy niebem i ziemią.
Hymnus

Hymn 

Christe Redémptor ómnium,
Consérva tuos fámulos,
Beátæ semper Vírginis
Placátus sanctis précibus.

 

Chryste, wszystkich Zbawicielu,
racz zachować wierne sługi,
niechaj Panna nam uprasza
pomoc Twoją, święcie prosząc.

Beáta quoque ágmina
Cæléstium Spirítuum,
Prætérita, præséntia,
Futúra mala péllite.

 

Radujące się zastępy
wzniosłych duchów, oddalajcie
złe, co było i co będzie,
to, co dzisiaj też uleczcie.

Vates ætérni Júdicis,
Apostolíque Dómini,
Supplíciter expóscimus
Salvári vestris précibus.

 

Sędziego Patriarchowie
i Apostołowie Pańscy,
was prosimy z uniżeniem:
wyjednujcie nam zbawienie.

Mártyres Dei ínclyti,
Confessorésque lúcidi,
Vestris oratiónibus
Nos ferte in cæléstibus.

 

Sławni Pańscy męczennicy
i wyznawcy, blask siejący,
niechaj modły wasze wznoszą
dusze nasze w wieczność nieba.

Chorus sanctárum Vírginum,
Monachorúmque ómnium,
Simul cum Sanctis ómnibus,
Consórtes Christi fácite.

 

Wielka rzeszo wszystkich świętych,
która śpiewy czystych Dziewic
oraz mnichów niesiesz w górę,
czyń nas przyjaciółmi Pana.

Gentem auférte pérfidam
Crédentium de fínibus,
Ut Christo laudes débitas
Persolvámus alácriter.

 

Wiarołomny lud oddalcie,
niechaj wiernych nic nie nęka,
by z tym większym żarem chwalby
zanosili swemu Panu.

Glória Patr[i] ingénito,
Ejúsque Unigénito,
Una cum Sancto Spíritu,
In sempitérna sǽcula.

Ojcu niech niezrodzonemu,
Jednorodzonemu Jego,
jak i Duchowi Świętemu;
uwielbienia brzmią przez wieki.

 

tłum. Michał Gołębiowski

----- 

 

Na stronie adiutorium.pl codziennie udostępniamy teksty liturgiczne w języku łacińskim i języku polskim, żebyście mogli się razem z mnichami modlić się brewiarzem monastycznym. Ta codzienna praca redakcyjna, a czasem także praca tłumacza, nie obywa się bez znacznego nakładu czasu i sił, a jest działaniem non-profit. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki tej pracy cząstkowej będziemy mogli zaprezentować pełny monastyczny brewiarz łacińsko-polski, także w wersji drukowanej. Informację jak wesprzeć adiutorium.pl znajdziesz TUTAJ.


Raban Maur

(780 − 856), mnich benedyktyński, teolog, autor hymnów brewiarzowych, kronikarz i uczony czasów karolińskich. Requiescat in pace!